HARBIN DONGJIAN QTZ-160 CHINESE SELF-RISING TOWER CRANE